top of page

Akkrediteret Certificering


Dansk Svejseinspektion er et godkendt tredjeparts certificeringsorgan,

akkrediteret af DANAK i henhold til DS/EN ISO/IEC 17024.


DS/EN ISO 9606-1, 2, 3, 4 og 5


Kvalificering af svejsere- smeltesvejsning
Svejserens faglige kvalifikationer er af afgørende betydning for svejsearbejdets kvalitet. For at kunne udføre kvalitetsarbejde skal svejseren have certifikat til plade- eller rørsvejsning, i stump eller kantsøm/me:


I et eller flere af materialerne:

 

 • Stål 

 • Rustfrit stål 

 • Aluminium 

 • Kobber 

 • Nikkel 

 • Titan


og med en eller flere af metoderne:

 • Svejsning med beklædte elektroder 

 • MIG-svejsning 

 • MAG-svejsning 

 • TIG- svejsning 

 • Gassvejsning – m.fl.

Når svejseren har de fornødne kundskaber, kan han indstilles til en eksamen, der afsluttes med udstedelse af et certifikat

EN ISO 14732


Svejsepersonale- kvalificering af svejseoperatører og svejseopstillere

til mekaniseret og automatiseret svejsning af metalliske materialer.

ISO 14732 specificerer krav til kvaliteten af mekaniseret og automatiseret

svejsning. En prøve i praktisk kundskab er obligatorisk som omhandler

forståelse af svejsevejledning/WPS, svejserækkefølge, fugetildannelse,

svejsefejl samt en funktionsprøve af relevante færdigheder.

 

DS/EN ISO 13585:2012

Hårdlodning – Kvalificering af loddere og opstillere


Certificeringsforløb


Før certificeringen


I de tilfælde, hvor svejserens færdigheder findes tilfredsstillende, kan han/hun straks gå videre til prøveaflæggelse/eksamination.
 
I andre tilfælde skal svejseren gennemgå en undervisning og træning, der kan kvalificere svejseren til prøven. Kvalificeringen kan foregå på virksomheden, tekniske skoler eller åbne værksteder.


Tilmelding kan rekvireres hos Dansk Svejseinspektion.

Følgende skal aftales med virksomheden/svejseren før eksamen kan planlægges: 


1.    Det afklares hvilket certifikat der ønskes eksamination i, standard, type, plade ell rør osv.
2.    Sted for prøveaflæggelse.
3.    Dansk Svejseinspektion fremsender ordrebekræftelse.
4.    Antal eksaminander til prøve, herunder navne, adresse, fødselsdage.
5.    Dato for prøvningsaflæggelse.
6.    Svejseprocesser. For EN ISO 14732 fastlægges certificeringsmetode 1 (procedureprøve), 
7.    2 (præproduktionsprøve), 3 (arbejdsemne iflg. EN ISO 9606) eller 4 (produktionsstikprøve) samt                           beskrivelse af svejseenheden.
8.    Grundmateriale og tilsatsmateriale.
9.    Prøveemnets dimension og svejsestilling
10.  Det sikres at rekvirenten råder over svejsevejledninger (pWPS ell WPS)


Under certificeringen


1.    Eksaminator fra Dansk Svejseinspektion møder op på det aftalte tidspunkt hos rekvirenten
2.    Eksaminator udfylder blanket for certificering, svejseren fremviser dokumentation på legimitation og                 underskriver ansøgning om certifikat, eksaminator tager evt. foto af eksaminanden
3.    Eksaminator sikre at eksaminanden forstår de aktuelle WPS’ere 
4.    Eksaminator kontrollere at prøveemner opfylder kravene beskrevet i ISO 9606 og ISO 14732 
5.    Eksaminanden forbereder og op-hæfter svejseprøven
6.    Eksaminator mærker prøven med topmærke, eksaminandens id, eksaminators id og dato.
7.    Bundstrengen med minimum et start/stop kontrolleres inden svejseforløbet forsættes.
8.    Svejseprøven afsluttes med start/stop i dækstrenge
9.    Eksaminator kontrollere svejseforløbet er i henhold til svejsevejledning/WPS.


Efter certificeringen


1.    Eksaminator bedømmer den færdige svejsning visuelt og acceptere eller afviser svejseprøven
2.    Accepteres svejseprøven skal den underkastet NDT/DT-test
3.    NDT/DT-test udføres som akkrediteret prøvning 
4.    Certificeringsansvarlige kontrollere og bedømmer den samlede prøvning
5.    Dansk Svejseinspektion udsteder certifikat på baggrund af den samlede NDT/DT-prøvning hvis                             rekvirenten ønsker det PED-godkendes certifikaterne.
6.    De godkendte certifikater fremsendes til kunden i e-mail


Særlige forhold


Omprøvning, opfyldes acceptkriterierne ikke kan svejseren udfærdige en ny prøve uden yderlig oplæring.


Dansk Svejseinspektion kan stille med tolkeassistance og tilbyde læsehjælp hvis dette behov måtte forekomme. 


Misbrug af certifikater/suspension og tilbagetrækning


Certifikater udstedt af Dansk Svejseinspektion må ikke misbruges.


Ved mistanke om misbrug eller forfalskning af et eller flere certifikater, kontakter Dansk Svejseinspektion den pågældende certifikatholder samt dennes ansættelsesvirksomhed med henblik på afklaring af situationen.


Ved konstateret misbrug eller forfalskning, kan Dansk Svejseinspektion give en frist på 3 uger til kandidaten og/eller dennes ansættelsesvirksomhed til at rette op på forholdet. Certifikatet skal i den mellemliggende periode suspenderes.


Sker dette ikke er Dansk Svejseinspektion forpligtet til at offentliggøre misbruget, tilbagetrække certifikatet samt, at orientere alle berørte parter om misbruget og meddele kandidaten og dennes ansættelsesvirksomhed, at det misbrugte certifikatet vil blive annulleret.


Er misbruget groft, skal dette indberettes til den aktuelle danske myndighed indenfor området samt offentliggøres og evt. retsforfølges.


Såfremt der opstår situationer eller forhold som påvirker den certificerede persons evne til fortsat at opfylde certificeringskravene som prøvet ved kvalifikationsprøven er den certificerede person forpligtet til at rette henvendelse herom til Dansk Svejseinspektion herom.


Ved tilbagetrækning af certifikater er Dansk Svejseinspektion ifølge Direktiv 2014/68/EU, Bilag 1, Artikel 36 stk. 1a pligtig at give oplysning herom til den bemyndigede myndighed.


I tilfælde, hvor udstedelse af at et certifikat er blevet nægtet, er udskrevet med begrænsninger i forhold til standardens tilsigtede gyldighed, er suspenderet eller inddraget af Dansk Svejseinspektion, er Dansk Svejseinspektion ligeledes forpligtet til at videregive disse informationer til den bemyndigede myndighed.


Klager


Vejledning i klager over et certificeringsforløb udført af Dansk Svejseinspektion.


Klager over et certificeringsforløb tilsendes Dansk Svejseinspektion inden 4 uger efter modtagelse af testresultaterne. Herefter bekræftes modtagelsen af klagen til afsenderen.


Det er Direktøren ved Dansk Svejseinspektion ansvar at indsamle og verificere alle tilgængelige oplysninger til validering af klagen. Dansk Svejseinspektion er pligtig at registrere alle klager i en afvigelsesrapport. 


Når vi har modtaget din klage vil du inden 1 uge modtage en bekræftelse på klagen, måske med nogle supplerende spørgsmål for at opklare hvad er ligger til grund for klagen.


2-4 uger efter vil du modtage en plan for klagebehandlingsforløbet med oplysning om kontaktperson, beskrivelse af klagen samt oplysning om forventet svartid.


Du modtager herefter en skriftlig afgørelse på din klage.


For at behandle din klage hurtigt og effektivt, beder vi dig oplyse os følgende ud over selve klagen:

 

 • Navn og stilling

 • virksomhedens navn og adresse

 • kontakt data, email og telefon

 • hvilket område klagen omfatter certificering/inspektion


Hændelsesforløb over klage

1.    Klagen kan behandles af Dansk Svejseinspektion såfremt der er tale om et dokumenteret helt objektivt grundlag som f.eks. en taste eller skrivefejl.

2.    Hvis ikke der er tale om et ”helt” objektivt grundlag skal klagen videregives til en uvildig opmand. En opmand skal besidde de fornødne kvalifikationer til at bedømme sagen med uddannelsesmæssige baggrund som f.eks. IWS, IWT eller IWE. Opmanden skal være habil, uvildig og er underkastet fortrolighed. Det er Dansk Svejseinspektions ansvar at klagen behandles fortroligt, at der udvælges en opmand hvis der er behov herfor, samt at klageren for rettidigt svar på klagen.

3.    Beslutninger truffet af Dansk Svejseinspektion på et objektivt grundlag kan ankes til den uvildige opmand som så træffer egen beslutning vedrørende anken.
Beslutning/afgørelser truffet af denne opmand kan ikke omstødes af Dansk Svejseinspektion eller ankes, med mindre afgørelsen er direkte i strid med gældende lovgivning, kvalifikationsstandardens bestemmelser eller andre meget andre tungtvejende regler og/eller bestemmelser.
 
4.    Skulle sidstnævnte være tilfældet kan begge parter bede opmanden om at genoverveje afgørelsen under iagttagelse af de gældende lovgivninger, regler og/eller bestemmelser.

5.    Opmandens fornyede afgørelse skal gøres gældende og kan ikke ankes.

6.    Når beslutning/afgørelsen foreligger, er Dansk Svejseinspektion forpligtet til uden videre at meddele afgørelsen til afsenderen af klagen samt at rapportere afgørelsen på afvigelsesrapporten samt arkivere denne i Dansk Svejseinspektions QA-system.

7.    Såfremt beslutningen har generel karakter og følgelig bør følges op af en korrigerende handling i Dansk Svejseinspektion’s QA-system er Dansk Svejseinspektion forpligtet at iværksætte dette.

8.    Ved alle klagesager over certificeringsforløb hvad enten det er personlige forhold eller klagen er af administrativ karakter evalueres klagen og resultatet heraf vil indgå som forbedringsforslag i Dansk Svejseinspektion NCR-system.

 

Offentlig information

 

Ved henvendelse vedrørende oplysninger om en person har en gældende/gyldig certificering, vil Dansk Svejseinspektion fremsende oplysninger herom under hensyntagen til Dansk lovgivning samt GDPR.


Fortrolig- og upartiskhed


Dansk Svejseinspektion forpligter sig til at forholde sig objektivt, habilt og upartisk i relation til virksomhedens certificeringsaktiviteter.


Hver enkelt svejser skal underskrive en erklæring hvori der er anført:


1.    Som Dansk Svejseinspektion certificeret svejser vil jeg:

2.    Være indforstået med at Dansk Svejseinspektion behandler data ifølge lovgivningen omh GPDR, dog med undtagelse i forhold til distribution af certifikater og dokumenter der omhandler certificeringsseancen. 

3.    Overholde standardens regler for anvendelse af certifikatet og kun henvise til svejsning inden for certifikatets gyldighedsområde og ikke anvende certifikatet på en måde, der bringer Dansk Svejseinspektion i miskredit.

4.    Være indforstået med at jeg ikke længere er Dansk Svejseinspektion certificeret, når et certifikat er suspenderet eller inddraget, ligesom jeg acceptere at tilbagesende ugyldige certifikater på anmodning fra Dansk Svejseinspektion”.

Foto 1.jpg
Annotation 2019-09-10 143352.jpg
image003.png
bottom of page