top of page

ALMINDELIGE BETINGELSER​​

 

1     Aftale om opgave

Før en opgave påbegyndes skal der være truffet en aftale, ordrebekræftelse der indeholder oplysninger om opgavens omfang, leveringstermin og økonomi.

2     Ansvar

Dansk SvejseInspektion ApS kan ikke gøres ansvarlig ved følgende omstændigheder.


Dansk SvejseInspektion ApS kan hverken helt eller delvist gøres ansvarlig for ikke at opfylde aftaler, såfremt dette skyldes begivenheder, som Dansk SvejseInspektion ApS ikke har indflydelse på.


Dansk SvejseInspekion ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade, medmindre det kan dokumenteres, at tabet eller skaden er opstået på grund af fejl eller forsømmelse begået af Dansk SvejseInspetion ApS i forbindelse med udførelsen af en rekvireret opgave.


Dansk SvejseInspektion ApS hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.


Dansk SvejseInspektion’s erstatningsansvar kan maksimalt udgøre 3 gange ordresummen, dog maksimalt DKK 10.000.000,-


Dansk SvejseInspektion ApS løser opgaver og fremkommer med udtalelser og vejledninger med baggrund i den viden Dansk SvejseInspektion ApS er i besiddelse af. Dansk SvejseInspektion ApS påtager sig ikke erstatningsansvar medmindre det kan bevises, at denne viden eller teknik på tidspunktet for opgavens løsning var mangelfuld.


Dansk SvejseInspektion ApS fralægger sig erstatningsansvar for fejl i forbindelse med udtalelser, hvor det er anført, at disse hviler på en skønsmæssig vurdering.


Dansk SvejseInspektion ApS har intet erstatningsansvar for indtrufne skader, såfremt skaden skyldes en egenskab ved et produkt eller anvendelse af et produkt som enten ikke er afprøvet eller undersøgt og beskrevet i prøvnings- eller undersøgelsesrapporten af produktegenskab eller af en mulig produktanvendelse.


Ved opgaver, der udføres ved udstationering, hvor medarbejderen ikke er underlagt Dansk SvejseInspektions instruktioner og projektledelse kan Dansk Svejse Inspektion ikke gøres ansvarlig for opgavens løsning

3     Upartiskhed, uafhængighed og fortrolighed

Dansk SvejseInspektion ApS’ medarbejdere har ved udførelse af deres opgaver af enhver art herunder, inspektion, certificering eller kursusvirksomhed ikke lader sig påvirke af nogen form for kommerciel, økonomisk eller anden form for pression.​


Dansk SvejseInspektion ApS er ved indgåelse af kontrakt på en opgave ansvarlig for, at alle oplysninger fremkommet i forbindelse med opgaven holdes fortroligt.


​Medarbejdere der er ansat i Dansk SvejseInspetion ApS er under og efter deres ansættelse omfattet af tavshedspligt omkring Dansk SvejseInspetion ApS s kunder, leverandører, personale, økonomi og andre forhold der vedr. Dansk SvejseInspetion ApS. Tavshedspligten omfatter forhold som personalet bliver bekendt med i medfør af opgaveløsningen.


Hvis andre end rekvirenten rejser krav om erstatning mod Dansk SvejseInspektion ApS, der grunder i forhold, der ligger ud over det erstatningsansvar, som Dansk SvejseInspektion ApS i henhold til ovenstående har påtaget sig, er rekvirenten pligtig til at overtage sagens førelse og holde Dansk SvejseInspektion ApS skadesløs for alle omkostninger, herunder sagsomkostninger og evt. erstatningsbeløb.

4     Betalingsbetingelser

Betalingstermin for udførte opgaver er senest 8 kalenderdage efter fakturaens datering.

5     Håndtering af interessekonflikter

Opstår der tvister mellem rekvirenten og Dansk SvejseInspektion ApS i forbindelse med udførelse af en opgave eller fortolkning af en aftale, og denne ikke kan løses mellem parterne, afgøres denne af Retten i Esbjerg på grundlag af dansk ret.

bottom of page